Du inviteres med dette til årsmøte i Sørum karateklubb. Det medfører ingen forpliktelser med å møte opp, men du får mulighet til både å få innsikt i klubbens drift og til å påvirke klubben i 2019. 

Vel møtt!

Klubbe2

--------

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØRUM KARATEKLUBB

Dato:          14. mars 2019

Sted:          Møterommet i Bingsfosshallen

Tid:            kl. 18:00 – 20:00

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Godkjenning av Styrets årsberetning
 5. Presentasjon og godkjenning av revidert regnskap for 2018
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Presentasjon og godkjenning av budsjett for 2019
 9. Behandle organisasjonsplanen
 10. Valg av:
  1. Leder og Nestleder
  2. Styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Utdanningskontakt
  4. 2 revisorer
  5. Valg av representanter til Idrettsrådets årsmøte

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet må være Styret i hende senest 28. februar 2019

Sakene kan sendes til Sørum Karateklubb, Postboks 126, 1921 Sørumsand eller på e-post leder.sorum@karateklubb.com.

Med vennlig hilsen

For Styret i Sørum karateklubb

Bjørn Nordstrøm
Leder