Styret innkaller herved til årsmøte i Sørum karateklubb. Årsmøtet avholdes 9. juni 2021 kl. 18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 9. juni 2021 kl. 18.00 her leder.sorum@karateklubb.com.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet  https://teams.live.com/meet/94221013733969

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 26. mai 2021 til Sørum Karateklubb, Postboks 166, 1921 Sørumsand, eller på

e-post leder.sorum@karateklubb.com.. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Sørum karateklubb sin hjemmeside https://www.karateklubb.com/ .

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sørum karateklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sørum karateklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sørum karateklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Sørum karateklubb, Bjørn Nordstrøm, kontaktes på telefon 92 82 11 58 eller på

e-post: leder.sorum@karateklubb.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret