klubbe

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØRUM KARATEKLUBB

Dato: 29. mars 2017
Sted: Møterommet i Bingsfosshallen
Tid: kl. 18:30 – 20:30

Saksliste 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

 3. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive protokollen

 4. Godkjenning av Styrets årsberetning

 5. Presentasjon og godkjenning av revidert regnskap for 2016

 6. Behandle innkomne forslag og saker

 7. Fastsettelse av medlemskontingent

 8. Presentasjon og godkjenning av budsjett for 2017

 9. Behandle organisasjonsplanen

 10. Valg av:

  1. Leder og Nestleder

  2. Styremedlemmer og varamedlemmer

  3. Utdanningskontakt

  4. 2 revisorer

  5. Valg av representanter til Idrettsrådets årsmøte

 

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet må være Styret i hende senest 15. mars 2017
Sakene kan sendes til Sørum Karateklubb, Postboks 126, 1921 Sørumsand eller på e-post leder.sorum@karateklubb.com.

Alle sakspapirer kan lastes ned fra http://bit.ly/2o1amUB

Med vennlig hilsen

For Styret i Sørum karateklubb
Bjørn Nordstrøm
Leder